Lütfen bekleyiniz...

İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Süreler Yeniden Düzenlendi

Haber Tarihi: 14.07.2021

* 7331 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 14/7/2021 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

* Kanun’un ilgili maddeleri ile;

- İdarenin sükutunu düzenleyen maddede, idari dava açabilmek için aranan altmış günlük cevap vermeme süresi otuz güne düşürülmüştür.

-"Üst makamlara başvurma" ve "Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması" başlıklı maddelerde yer alan altmış günlük süreler de otuz güne düşürülmüştür.

* Mezkûr Kanun Maddelerine aşağıda yer verilmiştir;

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7331                                                                                                           Kabul Tarihi: 8/7/2021

MADDE 1 – 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan “Altmış” ibareleri “Otuz” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “altmış” ibaresi “otuz” şeklinde, beşinci cümlesinde yer alan “altı” ibaresi “dört” şeklinde ve altıncı cümlesinde yer alan “altmış günlük” ibaresi “otuz günlük” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 2577 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Altmış” ibaresi “Otuz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – 2577 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altmış” ibaresi “otuz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – 2577 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kararlar, verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılır ve imzalanır.”

MADDE 5 – 2577 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10 – 1. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 10 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddeler uyarınca idareye yapılmış başvurular bakımından, belirtilen maddelerde bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki süreler uygulanır.”